സിപ്പറിന്റെയും സ്ലൈഡറിന്റെയും ഘടന

സിപ്പറുകൾ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം:

ടേപ്പ്, പല്ലുകൾ, സ്ലൈഡർ.

① മുന്നിലും പിന്നിലും ഹെഡ് ടേപ്പ്.

പല്ലുകളില്ലാത്ത സിപ്പറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹെഡ് ടേപ്പ്. ഫോർത്ത് ഹെഡ് ടേപ്പ് ടോപ്പ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ അറ്റമാണ്. ബാക്ക് ഹെഡ് ടേപ്പ് താഴെയുള്ള സ്റ്റോപ്പിന്റെ അറ്റമാണ്.

② ടോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ്

ചെയിനിന്റെ മുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം സ്ലൈഡറുകൾ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

③ സ്ലൈഡർ

പല്ലുകൾ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചലിക്കുന്ന ഘടകമാണിത്.

dfb

④ പുള്ളർ

ഇത് സ്ലൈഡറിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, അത് എല്ലാത്തരം ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളിലും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും സിപ്പേഴ്‌സ് ഓൺ-ഓഫ് നേടുന്നതിന് മധ്യഭാഗത്തിലൂടെ സ്ലൈഡറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

⑤ പല്ലുകൾ

പല്ലുകൾ ലോഹമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രോസസ്സിംഗിന് ശേഷം ചില ആകൃതികൾ ഉണ്ട്.

⑥ ടേപ്പ്

കോട്ടൺ നൂലും സിന്തറ്റിക് ഫൈബറും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മൃദുവായ ബെൽറ്റ് പല്ലുകളും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും വഹിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

⑦ താഴെയുള്ള സ്റ്റോപ്പ്

ചെയിനിന്റെ അടിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം സ്ലൈഡറുകൾ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

dfb